Kumandanın Birkaç Sözü"Her ilim bir marifettir, her marifet de bir ilim!"... Büyük İslâm velisi böyle buyuruyor!.. Mücerret mânada "ilim", "bilme" demektir... "Bilme"nin hakikati de, feraset ve anlayış, basiret ve kavrayışta... Bunun uç noktasında da, şiir idraki var.. Ve insanın bilgilenme süreciyle eş değer olan hürriyetin sonsuzluğunca sonsuz hayret!.. İnsan idrakinin hedeflediği veya idrake kendini empoze eden her meselenin malzemesi, neticede idrak keyfiyetinin topladığıdır; ve maruf mânâsıyla ilim de, bu malzemenin sistematize edilmiş şeklidir... Umumiyetle bilinmeyen husus ise, ilmin gayesinin o mevzuda idraki geliştirmek için olduğu!.. Bir ilimde sadece malûmattar olmakla kalInan nokta, Abdülhakim Arvasî Hazretlerinin "ilim insanın cehlini alır, ahmaklığını almaz!" buyurduğu hikmetin içine girer; ve faydasız ilimden Allah'a sığınmak şuuru, iman ölçüsüdür!.. "Kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette; Âlim ki, hayreti yok, ne boş yere gayrette".. Üstadım'ın, ilmi nisbetinde ahmak yaratılışlara her dem hatırlatılması gereken "Hayret" isimli "Noktalama"sı!.. Gerçek oluş ve sahici buluş ifade etmek gereken her mevzuda ilk önce idrak ettirilmesi şart ölçülendirmelerden biri de, İmam-ı Gazalî Hazlerinin: "Fıkıh için ne kadar hadis bilmeli?" sualine, "bilmeyi bilecek kadar!" cevabını veriyor. Bu ölçülendirmeyi, bütün mevzulara tatbik ediniz! En nihayet, kitaplık çapta ele alınabilecek olan bu hususu, Hazret-i Ebubekir'in sonsuz oluşu remzedercesine belirttiği bir hikmetle noktalayalım: - "İdraki idrak etmek, bir ilimdir!" Bellibaşlı ipuçlarını verdiğimize göre, "idraki idrak"in hakikati ile mücerret mânâda "İslâma muhatap anlayış" davasının birbirinin aynı olduğunu bildirelim... Daha "ilim nedir?" suâlinin bile cevabını düşünmemişken, kabuk ve ezbere bilgiyle "ilim" kavramının itibar kalkanı arkasından bu meseleye yan bakanlar, meselenin hasrına aldığı mevzularla billurlaşmasına nazaran bunun da bir ilim olduğunu anlasınl