Laiklik Batı İçin Bir Tercih Değil, Zorunluluktur!

Haçlı Seferleri sonucunda başlayan Rönesans, Reform hareketlerinden Aydınlanma Çağı ile Fransız Devrimi’ne kadar uzanan sürecin sonunda, özgür düşüncenin gelişmesi önündeki engeller kaldırılmış, kilise devlet karşısında güç kaybetmiş, devlet ve din işleri birbirinden ayrılmıştır.

Laik kelimesi Yunanca “laikos” sözcüğünden gelmektedir. Laos, halk, kitle, kalabalık; laikos ise halka ait, kalabalığa ait demektir. Latinceye laicus olarak geçen kelime, kiliseye mensup olmayan anlamında kullanılmıştır. Fransızcaya ise laic ve laique şeklinde geçen kelime, Türkçeye de buradan girmiştir. Dolayısıyla laiklik kökü itibariyle din karşıtlığı için değil de daha çok kiliseye ve dine ait olmayan anlamında kullanılmıştır.


Bu bağlamda laiklik, felsefi anlamda insan zihnin eseri olan düşüncenin, dini düşünceden ayrılması anlamına gelirken, siyasî anlamda ise devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması anlamı taşımaktadır.


Kilise örgütü