Salât-ı Kemâliyye ve Salât-ı Kutbiyye

Ehl-i tarîk arasında çok yaygın olan ve çok okunan salavât-ı şerîfelerden Salât-ı Kemâliyye ve Salât-ı Kutbiyye'yi ses kayıtlarıyla beraber istifadenize sunuyoruz. Büyük fazilete sahip olan bu salavatların dinlemesi de ayrı güzel...

SALÂT-I KEMÂLİYYE


Ehl-i tarîk arasında çok yaygın olan ve çok okunan salavât-ı şerîfelerden biridir. Tarîk-i Halvetiyye’nin Bekriyye Kolu'nun pîri Kutbüddîn Mustafâ ibn Kemâleddîn el-Bekrî Hazretlerinden rivâyet edilmişdir. İbâresi basit gibi görünen fakat aslında pek çok remzler ve mecazlar ihtivâ eden bu salât, Üsküdar’daki Kurban Nasuh Baba Dergâhı’nın şeyhlerinden Nûrî Efendi tarafından şerh edilmişdir. Bu salât, eskiden dergâhlarda beste-i mahsûsaları ile okunurmuş. Bunların en meşhûr olanları Uşşak ve Hüseynî makâmlarındaki bestelerdir. Aşağıda her ikisine âit ses kayıtlarını da bulacaksınız...


ARAPÇA ASLI


اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا/مُرْشِدِنَا/شَمْسِ الضُّحَى/بَدْرِالدًّجَى/نُورِالْهُدَى) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلِهِ عَدَدَ اِنْعَامِ اللهِ الْكَرِيمِ وَ اِفْضَالِهِ 

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا/مُرْشِدِنَا/شَمْسِ الضُّحَى/بَدْرِالدًّجَى/ نُورِالْهُدَى) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَ كَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ

OKUNUŞU


Bu salâtın okunuş usûllerinden biri şöyledir. Önce "Allahümme salli ve sellim ve bârik 'alâ" dendikden sonra ilk okuyuşda "Seyyidinâ" ikincide "Mürşidinâ" üçüncüde Şemsi'd-duhâ" dördüncüde "Bedri'd-dücâ" beşincide "Nûri'l-hüdâ" lafzı okunarak cümle tamamlanır. Her iki cümle için bu tekrarlanır, böylece salât cümlesi on defa okunmuş olur..


Diğer bir okuyuş usûlünde ise, "in'âmillahi'l kerîm ve ifdâlihî" diye biten ilk salât cümlesinde "Seyyidinâ" ve "Mürşidinâ" lafızları, ikinci salât cümlesinde ise "Şemsi'd-duhâ", "Bedri'd-dücâ" ve "Nûri'l-hüdâ" lafızları okunur, böylece beş defa salât edilmiş olur.


Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ‘adede in‘âmi’llâhi’l-kerîm ve ifdālihî

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ mürşidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ‘adede in‘âmi’llâhi’l-kerîm ve ifdālihî

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ şemsi’d-duhâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ‘adede kemâ li’l-lâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ bedri’d-dücâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ‘adede kemâ li’l-lâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nûri’l-Hüdâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ‘adede kemâ li’l-lâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî


MANASI


Allahım! Efendimiz, Mürşidimiz, en parlak zamânında güneş nasıl aydınlatıyorsa dünyâyı öyle aydınlatan, karanlık geceyi aydınlatan mehtâb gibi küfrün zulmetinden insanlığı kurtaran, insanları doğru yola götüren nûr olan Muhammed’e ve O'nun yakınlarına bütün mahlûkâtına ihsân ettiğin ni‘metler adedince ni'met, rahmet ve bereket ihsân eyle.

Allahım! Efendimiz, Mürşidimiz, en parlak zamânında güneş nasıl aydınlatıyorsa dünyâyı öyle aydınlatan, karanlık geceyi aydınlatan mehtâb gibi küfrün zulmetinden insanlığı kurtaran, insanları doğru yola götüren nûr olan Muhammed’e ve O'nun yakınlarına sıfatlarının kemâli mikdârınca ve Resûlüne yaraşır şekilde ni'met, rahmet ve bereket ihsân eyle.


SALÂT-I KUTBİYYE


Mükâşefe ehline göre, Allah indinde pek makbûl ve fazîletli bir salât olan ve fazîletinden dolayı binlerce salâta denk olduğu bildirilen bu salât birçok Allah dostları tarafından vird edinilmişdir. Biz de sizler için bu salâtın hem Arapça aslını hem okunuşunu, hem meâlini hem de bilmeyenlerin okumalarını kolaylaştırmak üzere arşivden bir ses kaydını yayınladık.


OKUNUŞU

Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefe'l-melevân ve te'âkabe'l-'asarân ve kerrera'l-cedîdân vestakbele'l-ferkadân ve belliğ rûhahû ve ervâha ehl-i beytihî minne't-tahiyyete ve's-selam ve bârik ve sellim 'aleyhi kesîran kesîran kesîrâ. Ve sallallahu 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn ve'l-evliyâi ve's-sâlihîn ve 'alâ melâiketike ve'l-mukarrebîn ve 'alâ ehl-i tâ'atike ecma'îne min ehli's-semâvâti ve ehli'l aradîn rıdvânullâhi te'âlâ 'alâ âl-i Resûlillahi ve ashâbihî ecma'îne bi rahmetike yâ erhame'r-rahimîn. Âmîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-'âlemîn.


MEÂLİ


Allahım! 

Geceler gündüze ve gündüzler geceye dönüşdükçe, yüzyıllar birbiri ardısıra gelip geçdikçe, geceler ve gündüzler tekrarlanıp durdukça, gökyüzündeki parlak yıldızlar her defâsında karşılaşdıkça, Efendimiz Muhammed'e salât, selâm, rahmet ve bereket ihsân eyle. O'nun ve ehl-i beytinin rûhlarına selâmlarımızı ve ta'zimâtımızı, hayır ve bereket niyâzlarımızı çok çok ulaştır. Efendimiz Muhammed'e salât, selâm, rahmet ve bereket ihsân buyurduğun gibi, bütün nebîlere, resûllere, velîlerine ve sâlih kullarına, dergâh-i ilâhiyyene yakîn bulunan meleklerine, yerlerdeki ve göklerdeki bütün tâ'at ve ibâdet ehline de, hayır, rahmet ve bereket ihsân eyle. Allah teâlâ, Resûlullah'ın âlinden, evlâdından ve ashâbından cümleten râzı olsun. Rahmet ve merhametin hürmetine niyâz ediyoruz ey merhametlilerin merhametlisi olan Allahım! Niyâzımızı kabûl eyle. Bütün hamd ve senâlar ancak âlemlerin rabbi Allah'a mahsûs ve münhasırdır.


Salât-ı Kemâliyye ve Salât-ı Kutbiyye / Uşşak


Salât-ı Kemâliyye / Hüseynî

Kaynak: defter-i-ussak.blogspot.com

255 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tufan Öncesi